Курси польської мови

Рівень А1 Рівень А2 Рівень В1 Рівень В2 Карта Поляка

ПРОГРАМА КУРСІВ З ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Мета курсів з вивчення польської мови: успішне оволодіння слухачами сучасною польською літературною мовою, закладення основ мовленнєвої підготовки для успішного спілкування польською мовою у процесі трудової діяльності, навчання та у побутових ситуаціях.

Завдання курсів:

 • прищепити слухачам курсів вміння і навички читати, писати і говорити польською мовою;
 • допомогти освоїти необхідний лексичний мінімум для повсякденного спілкування;
 • дати поняття про граматичну систему польської літературної мови і основи її використання;
 • ознайомити з деякими елементами терміносистем з різних сфер діяльності;
 • формувати у слухачів потяг до постійного поповнювання польського словникового запасу, вдосконалення власного мовлення польською.

У рамках курсів слухачі отримають можливість вивчити:

 • польський алфавіт, правила сполучуваності звуків, вимови звуків, звукосполучень;
 • лексичний мінімум до найбільш поширених тем життєдіяльності людини й суспільства, а також спілкування у повсякденному житті;
 • терміни польською мовою на різні теми для спілкування;
 • частини польської мови і їх граматичні ознаки (категорії);
 • будову простого і складного речення в польській мові.

Слухачі навчаться:

 • читати польською мовою відповідно до орфоепічних норм;
 • спілкуватися на теми, визначені тематичним планом;
 • розповідати польською мовою;
 • сприймати на слух і переказувати тексти;
 • писати під диктування слова, словосполучення і речення;
 • визначати частини мови і їх граматичні ознаки, правильно поєднувати (узгоджувати) частини мови, будувати прості і складні речення;
 • використовувати у спілкуванні пряму мову, заміняти її непрямою;
 • використовувати в усному мовленні різноманітні інтонаційні конструкції.

Читання

Розуміти під час читання про себе і вголос як основний зміст тексту, так і його деталі, окремі факти, зв’язки між ними.

Лектори пропонуватимуть адаптовані тексти описового й оповідного характеру, а також неадаптовані наукові й науково-популярні тексти.

Рівень сформованості навичок та умінь читання визначається здатністю використовувати різноманітні стратегії в залежності від комунікативної установки (питальна, розповідна, спонукальна, оклична, заперечна перелічувальна інтонація тощо).

Аудіювання

Розуміти на слух як основний зміст тексту, так і його деталі, окремі факти, зв’язки між ними в монологічному, діалогічному й діалого-монологічному висловлюваннях.

Пропонуватимуться тексти-монологи, пояснювального типу з елементами опису й адаптовані тексти-повідомлення.

Ступінь розуміння прослуханого тексту з’ясовується за допомогою відповідей на поставлені запитання, а також усного відтворення одержаної інформації.

Усне мовлення

Усно відтворити зміст прочитаного або прослуханого тексту, дати йому оцінку, зробити висновки, узагальнити отриману інформацію. Скласти власне повідомлення на запропоновану лектором чи вподобану слухачами тему.

Брати участь у діалозі на навчально-побутову тему, використовуючи різні типи діалогу: діалог-розпит, діалог-обмін думками, діалог-обмін враженнями, діалог-бесіда.

Рівень сформованості навичок та умінь усного мовлення визначається здатністю створити власне висловлювання на запропоновану тему; вмінням вирішувати стандартні ситуації соціально-побутової сфери спілкування.

Писемне мовлення

Записати (законспектувати) зміст повідомлення, яке сприймається на слух, дотримуючись норм сучасної польської літературної мови.

Comments